صورتِ استنطاق میرزا رضا کرمانی، ضارب ناصرالدین شاه