«طرح بزرگ» استیون هاوکینگ خدا، وِل مُعطل است ! با کوشش و روایت همنشین بهار