طولانی‌ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم با کوشش و روایت همنشین بهار