عملیات پنجه عقاب با کوشش و روایت همنشین بهارOperation Eagle Claw