عهدنامهِ مَودّتِ ۱۹۵۵، بین ایران وایالات متحده با تحقیق و روایت همنشین بهار