فتوای آخوندها در زندان شاه – سپاس سپاس اعلیحضرتا با تحقیق و روایت همنشین بهار