فَکت و افسانه و هنر، در تاریخ بیهقی با کوشش و روایت همنشین بهار