قضایای گودل، یکی از دستاوردهای برجسته ریاضیات در قرن بیستم با کوشش و روایت همنشین بهار