میراث ماندگار – برادران خیامی، بنیان‌گذاران ایران ناسیونال