میزگرد:روز جهانی دفاع از برادران افکاری- کیوان جاوید با شیوا محبوبی،حسن صالحی و مینا احدی- ۱۶ مه۲۰۲۱