نشست مهم سران ارتش شاه، صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با تحقیق و روایت همنشین بهار