نمیدانم که میدانی تو را میخواهم ای زیبا….عاشقانه غزل. اسماعیل وفا یغمائی