نه به جمهوری اسلامی٬ آری به همبستگی ملی٬ رای بی رای…