نگاهی به کلیپهای ارسالی و فیک با سیاهنمایی از غرب با کانالهای ارزشی و مزدوران صادراتی با کاوه کیانی