هفت ترور درون گروهی،سازمانی که درهای خروجی‌اش با گلوله باز می‌شد با تحقیق و روایت همنشین بهار