همنشین بهار؛ نامهِ دکتر اسماعیل خویی به آقای رضا پهلوی