پروژه تاریخ شفاهی – بخش اول ایران – هاروارد مصاحبه با جعفر شریف‌امامی ( نوار اول)