پروژه تاریخ شفاهی – 2 ایران – هاروارد مصاحبه با محمد شانه‌چی ( نوار دوم)