پروژه تاریخ شفاهی – 3 ایران – هاروارد مصاحبه با حسن طوفانیان ( نوار سوم)