پروژه تاریخ شفاهی – 3 ایران – هاروارد – مصاحبه با جعفر شریف‌امامی ( نوار سوم)