پروژه تاریخ شفاهی – 4 ایران – هاروارد – مصاحبه با محمد شانه‌چی ( نوار چهارم)