پروژه تاریخ شفاهی – 5 ایران – هاروارد – مصاحبه با جعفر شریف‌امامی ( نوار پنجم)