پروژه تاریخ شفاهی – 6 ایران – هاروارد – مصاحبه با جعفر شریف‌امامی ( نوار ششم)