پروژه تاریخ شفاهی – 6 ایران – هاروارد مصاحبه با حسن طوفانیان ( نوار ششم)