پروژه تاریخ شفاهی – 7 ایران – هاروارد – مصاحبه با جعفر شریف‌امامی ( نوار هفتم)