پروژه تاریخ شفاهی – 7 ایران – هاروارد – مصاحبه با حسن طوفانیان ( نوار هفتم)