پروژه تاریخ شفاهی – 8 ایران – هاروارد مصاحبه با جعفر شریف‌امامی ( نوار هشتم)