– کودتای نوژه و عملیات شاهرخی (نقاب) با کوشش و روایت همنشین بهار