کورشِ تاریخیِ با توهّماتِ ما، از بُنیاد متفاوت است با کوشش و روایت همنشین بهار