کوچ ایرانیان 147-داریوش آشوری-علی لیمونادی – رندی و حافظ