کوچ ایرانیان 238 مهدی قاسمی ، علی لیمونادی- زمانی که از دست رفت