کوچ ایرانیان 251- چرا شاه رفت؟ (1) هوشنگ اسدی، علی لیمونادی، تلویزیون ایرانیان