کوچ ایرانیان 253- چرا شاه رفت؟ (3) هوشنگ اسدی، دکتر بختیار، جعفر رائد، منصور فرهنگ، علی لیمونادی