کوچ ایرانیان 301- مصیبت های روانی ایرانیان – اشکبوس طالبی – علی لیمونادی 2