کوچ ایرانیان 304 – مروری بر چهل و پنجمین سالگرد همراه با سرکوب و جنایت. دکتر کاظم علمداری – علی لیمونادی