کوچ نگاه 14- چگونه ملایان ایران را بالا کشیدند- محمد رضا شاه پهلوی- دکتر منصور فرهنگ- علی لیمونادی