کوچ نگاه 35- دکتر حاج سید جوادی- ملت ما همیشه در انتظار یک نجات دهنده است