گل مُحمّد، هَمدمِ اسب و کوه و کمین با کوشش و روایت همنشین بهار