یادی از دکتر سیدجواد طباطبایی، یکی از شارحین هگل در ایران با تحقیق و روایت همنشین بهار