– – 2 -پروژه تاریخ شفاهی – 2- ایران – هاروارد – مصاحبه با خسرو شاکری ( نوار دوم)