مکتب فرانکفورت، مکتب اندیشمندان تیزبین Die Frankfurter Schuleبا کوشش و روایت همنشین بهار