اهداف

سپاس یزدان مقتدر ومهربان را که در این نقطه از تاریخ با همت ومحبت وپشتیبانی همگی شما نازنینان توانستیم گامی دیگر در جهت اشاعه فرهنگ انسانی و پرورش اندیشه نیک از طریق ارتباط مستقیم با یکدیگر برداریم . همانا با ایجاد یک رسانه اینترنتی فارغ از هرگونه تنگ نظری ، تعصب ، تعلقات سیاسی و یا حزبی در ارائه نظرات همه اقشار و دستجات و عقاید تلاش نمائیم. باشد همگان بتوانند ارائه نظر کرده ،بهترین را برگزینیم.امید است چون گذشته ما را مورد لطف خود قرار داده ، حمایت خود را دریغ نکرده و سایر میهن دوستان و ایران پرستان واقعی را نیز مطلع فرمائید

اهداف این تلویزیون

1- ایجاد فضائی برای ارائه نظرات و عقاید همگان

2-ایجاد حس همکاری و هماهنگی

3- اشاعه فرهنگ انسانی

4-پرورش اندیشه نیک

5- تعریف مفاهیم و موضوعات اجتماعی و سیاسی

6-اجتناب از تنگ نظری

7-اجتناب از  جزم اندیشی و تعصب

8-اجتناب از هیجان زدگی و دعوت به تفکر

9-اجتناب از عدم اطمینان ودعوت به اعتماد