نامه به کشور ها

میهن یاران عزیز، تلاش در فشار بر دولت نا بحق اسلامی از همه روشها، تنها کاری است که ایرانیان خارج از کشور توان آن را خواهند داشت. یکی از پیشنهادات تلویزیون میهن، ارسال نامه به ریاست جمهوری، ریاست مجلس و رئیس قوه قضایی (رئیسهای قوای هر حکومت) کشورهایی است که هر کدام از شما در آن  منطقه زندگی می کنید. جهت تسهیل و هماهنگ شدن نامه ها پیشنهاد متن فارسی زیر را بهشما می کنیم. این متن را به زبان کشور خود ترجمه و یک نسخه از آن را به آدرس ای میل ما ارسال کنید تا بتوانیم در این وب سایت قرار دهیم

متن پیشنهادی به فارسی

ریاست محترم

من سالهاست که در کشور شما زندگی می کنم. علت مهاجرت من به کشور شما نه از روی خواست و میل درونی، بلکه به علت شرایط غیر انسانی حاکم بر ایران بوده است. هر روز در رسانه ها اخباری از اتفاقات ناخوشایند در ایران، افکار عمومی جهان را غمزده کرده، متعجب می سازد. لازم به توضیح نیست که حکومت ایران، نه فقط خود را ملزم به رعایت قوانین بین المللی نمی کند، بلکه شهروندان خودش را نیز از حق زندگی و حقوق اولیه رفاه اجتماعی محروم می سازد. اندیشه مقاومت درونی در ایران، کشور را به سوی کشتار هر چه بیشتر جوانان اندیشمند و تحصیلکرده می کشاند. به وضوح می توان دید که حکومت ایران تمایل و نیازی به نزدیک شدن به مردم را در خود نمی بیند و به دنبال این مهم نیست

به عنوان یک شهروند از شما خواهش می کنم، از اعتبار بخشیدن به حکومت ایران خود داری کنید. از دعوت کردن عوامل و همکاران این حکومت دوری کنید. مراودات اقتصادی که منجر به جمع سرمایه برای حکومت ایران می شود را به حد اقل رسانیده به فکر مردم این کشور باشید.تحریم اقتصادی بین المللی راه چاره مناسبی برای مردم کشور من نیست. اما تحریم حکومت ایران به معنی قطع ارتباط با بخش سیاسی ایران می تواند راه چاره باشد. به عنوان حکومتی انسانی و قانون مند، به اعتراض به نحوه برخورد حکومت ایران با مردمش، نمایندگان و سفرای خود را از ایران برگردانید. قطع روابط اقتصادی که مردم به شکل تجارت در آن دخالت دارند راه کار نیست. حکومت سیاسی را باید تحت فشار قرار داد. از دعوت کردن روسای حکومت اسلامی ایران به کنفرانسهای بین المللی باید خود داری کرد

به هر حال از اینکه فضای آزادی در این کشور وجود دارد که به عنوان یک شهروند می توانم با شما صحبت کنم خوشحال و سپاسگزارم و آرزو می کنم که در کشور من هم این فضا ایجاد شود

با تقدیم احترامات