کوچ نگاه 28- گذار از جمهوری اسلامی بدون خون ریزی. دکتر جمشید اسدی – علی لیمونادی

May 13, 2024

کوچ نگاه 28- گذار از جمهوری اسلامی بدون خون ریزی. دکتر جمشید اسدی – علی لیمونادی

May 13, 2024

کوچ ایرانیان 305 – 45 سال دیپلماسی آخوندی – دکتر مهرداد خوانساری – علی لیمونادی

May 7, 2024

کوچ ایرانیان 305 – 45 سال دیپلماسی آخوندی – دکتر مهرداد خوانساری – علی لیمونادی

May 7, 2024

باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۹۶ با کوشش و روایت نیک اهنگ کوثر

May 5, 2024

باهم درباره آب حرف بزنیم – ۲۹۶ با کوشش و روایت نیک اهنگ کوثر

May 5, 2024

مستند «لب کارون» قسمت ششم بحث شیرین فاضلاب 240با کوشش و روایت نیک اهنگ کوثر

April 29, 2024

مستند «لب کارون» قسمت ششم بحث شیرین فاضلاب 240با کوشش و روایت نیک اهنگ کوثر

April 29, 2024

کوچ ایرانیان 304-مروری بر چهل و پنجمین سالگرد همراه با سرکوب و جنایت. دکتر کاظم علمداری-علی لیمونادی

April 29, 2024

کوچ ایرانیان 304 – مروری بر چهل و پنجمین سالگرد همراه با سرکوب و جنایت. دکتر کاظم علمداری – علی لیمونادی

April 29, 2024

کوچ نکاه 27- جنگ و مهاجرت خانواده ها – ایرج ادیب زاده – علی لیمونادی – تلویزیون ایرانیان

April 22, 2024

کوچ نکاه 27- جنگ و مهاجرت خانواده ها – ایرج ادیب زاده – علی لیمونادی – تلویزیون ایرانیان

April 22, 2024

هجوم اعراب به ایران زمین با کوشش و روایت همنشین بهار

April 21, 2024

هجوم اعراب به ایران زمین با کوشش و روایت همنشین بهار

April 21, 2024

مُدلِ استانداردِ فیزیک ذراّت، قصه‌ای ناتمام با کوشش و روایت همنشین بهار

April 21, 2024

مُدلِ استانداردِ فیزیک ذراّت، قصه‌ای ناتمام با کوشش و روایت همنشین بهار

April 21, 2024

مستند «لب کارون» – قسمت دوم- تالاب‌ها و سدها با کوشش و روایت نیک اهنگ کوثر

April 15, 2024

مستند «لب کارون» – قسمت دوم- تالاب‌ها و سدها با کوشش و روایت نیک اهنگ کوثر

April 15, 2024

کوچ ایرانیان 303- مروری بر 45 سال حکومت اسلامی – دکتر منصور فرهنگ – علی لیمونادی

April 15, 2024

کوچ ایرانیان 303- مروری بر 45 سال حکومت اسلامی – دکتر منصور فرهنگ – علی لیمونادی

April 15, 2024